در ستایش بطالت

تمام توانم را برای زندگی میگذارم. نه فقط آن روزهایی که سخت کار می کنم یا سخت مطالعه می کنم بلکه آن روزهایی که گوشه ی کاناپه لم داده ام و زیر باد کولر ساعتها هیچ کاری نمی کنم. من به جرات یافته ام که گاهی روزگار را به تنبلی و بطالت گذراندن توان و جسارت بیشتری میخواهد.
حمیدرضاساسان فر
?

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.