دو پرسش بنیادین در روان درمانی

?چرا هستم؟ چگونه رنج کمتری ببرم؟
روان درمانگری تلاشی برای طرح پرسش اول، و تسهیلگری در مسیر پرسش دوم است.

.
✍حمیدرضا ساسان فر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.