بایگانی دسته‌بندی «تاملات»

مرگ واقعه ای محتوم در زمانی نامعین است در جهان پر از رنجی که در رخدادی جبری به آن پرتاب شده ایم. انسان در طغیان علیه این رنج مضاعف و در نبردی که به تسلیم او در …

?چرا هستم؟ چگونه رنج کمتری ببرم؟ روان درمانگری تلاشی برای طرح پرسش اول، و تسهیلگری در مسیر پرسش دوم است. . ✍حمیدرضا ساسان فر