تجربه من از مصاحبه با کمیسیون بالینی سازمان نظام

  • چهارشنبه - 3 آبان 1396
  • یادداشتی که در ادامه می‌آید، در واقع برآمده از تجربه من از جلسه کمیسیون بالینی سازمان نظام است. در همین جلسه بود که اعضای محترم کمیسیون با اعطای پروانه اشتغال به من موافقت کردند. اکنون نیز پس از حدود ۴ سال از آن رویداد، مجددا ...