بایگانی برچسب «مرگ، حمیدرضاساسان فر، هاشمی رفسنجانی»

مرگ واقعه ای محتوم در زمانی نامعین است در جهان پر از رنجی که در رخدادی جبری به آن پرتاب شده ایم. انسان در طغیان علیه این رنج مضاعف و در نبردی که به تسلیم او در …