پس از بروز اتفاقات غیرمترقبه چه کار کنیم؟

  • جمعه - ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • هرچند ممکن است که هریک از افراد، با توجه به تواناییهای روانی خود به اتفاقات پیرامون خود واکنش نشان دهند و یک توصیه مشترک برای همگان تفاوت های فردی افراد را نادیده بگیرد، ولی با این وجود یک سلسله از اقدامات، اغلب راهگشا به نظر ...

    کوتاه در باب نبودن

  • دوشنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۵
  • مرگ واقعه ای محتوم در زمانی نامعین است در جهان پر از رنجی که در رخدادی جبری به آن پرتاب شده ایم. انسان در طغیان علیه این رنج مضاعف و در نبردی که به تسلیم او در برابر مرگ ختم می شود، با انتخاب شکل ...