کوتاه در باب نبودن

  • دوشنبه - 20 دی 1395
  • مرگ واقعه ای محتوم در زمانی نامعین است در جهان پر از رنجی که در رخدادی جبری به آن پرتاب شده ایم. انسان در طغیان علیه این رنج مضاعف و در نبردی که به تسلیم او در برابر مرگ ختم می شود، با انتخاب شکل ...