تمام توانم را برای زندگی میگذارم. نه فقط آن روزهایی که سخت کار می کنم یا سخت مطالعه می کنم بلکه آن روزهایی که گوشه ی کاناپه لم داده ام و زیر باد کولر ساعتها هیچ کاری نمی کنم. من به جرات یافته ام که گاهی روزگار را به تنبلی و بطالت گذراندن توان و جسارت بیشتری میخواهد.
حمیدرضاساسان فر
🌸

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.