بایگانی برچسب «بخشیدن، حمیدرضاساسان فر، روانشناسی، روانشناس»

دقیقا نمی‌دانم چه کسی برای اولین بار از عبارت «دیگری را بخشیدن» استفاده کرد، چون شاید نمی‌دانست که انسان اگر بخواهد، فقط می‌تواند خودش را ببخشد. شما زمانی خودتان را بخشیده‌اید و از کینه و انتقام رها …

29 خرداد 1398