… و دریغا که این درد را دادگری نیست!

?بیشتر افرادی که به من مراجعه می کنند از رنج هایی شکایت دارند که اگر نیک بنگریم به حکم انسان بودن همگی از آن رنج برخورداریم. حال شکایت از رنجی که به حکم انسان بودن به ما رسیده است به آن می ماند که از تولد خود به مثابه انسان شکایت داشته باشیم و دریغا که این داد را دادگری نیست.

این قبیل افراد در جلسات روان درمانی به یاد می آورند که موقعیت اگزیستانس هر انسانی او را در معرض چنین مرارتی قرار می دهد و می پذیرند که با انتخاب زندگی، رنج های همراه آن غیرقابل اجتناب می شود و از آن رو به جای کنار زدن این قبیل مشقات سعی در کنار آمدن با آن می نمایند.
✍ حمیدرضا ساسان فر، ۴ دی ۹۳
???
telegram.me/sasanfar_ir
?www.sasanfar.ir

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.